Monday, December 29, 2008

Ottoman Archives –Osmanli Arsivleri

Ottoman Archives –Osmanlı Arşivleri

I have searched and traced Ottoman Archives with some criteria of such as listed below; Akmeşe [Armash, Armasha, Armenian District, Izmit], Arslanbeg [Izmit], Arslanbey [Izmit], Aya Barbara [Santa Barbara, Ste Baré, Aya Varvara, Izmit], Bahcecik [Bahchejik, Baghchajik, Baghchejik, Baghtchedjik], Bardizag [Bahchejik, Baghchajik, Baghchejik, Baghtchedjik], Büyük Derbent [Izmit], Çingeneler [Gypsies], Derbent [Izmit], Derince [Darinje, Derindje, Dérindjé], Drama [Greece], Ermeni [Armenian], Ermeniler [Armenians], Fransız [French], Fransız Fenerler Mektebi, [French Frers School, Izmit], Fransızlar [Frenches], Fulacık [Mihalic: Greek Roum Town, Karamursel, Izmit], Gündoğdu [Mihalic: Greek Roum Town, Izmit], Havra [Sinagogue], Imre Thököly [Imre Thokoly], İngiliz [British], Ismid [Izmit], Ismidt [Izmit], İtalyan [Italian], İzmit [Nicomedia, Nikomedia], Izmit[Izmit], Karatepe [Izmit], Kilise [Church], Kırım [Crimea], Kız Derbent [Izmit], Kızderbent [Izmit], Köstence [Constanta, Romania], Kullar [Izmit], Leh [Polish], Macar [Hungarian], Macarlar [Hungarians], Manastır [Monastary], Maşatlık [Ottoman Jewish Cemetary or aka Christian Cemetery], Merdigöz [Acıkoy: Armenian Town, Karamursel, Izmit], Mihalic [Gundogdu Town, Izmit], Misyoner [Missionary], Mübadil [Exchange Imigrant], Muhacir [Izmit], Nicomedia [Izmit], Nikomedia [Izmit], Ovacık [Izmit], Pandaleymon [St. Panteleon, Aya panteleimon], Papaz [Priest, Pastor], Polonya [Poland], Romanya [Romania], Rum [Greek origin Ottomans], Santa Barbara [Santa Barbara, Ste Baré, Aya Varvara, Izmit], Selanik [Greece], Tatar [Tatar], Tekeli İmre [Imre Thokoly], Tepeköy [Tepekoy Roum Town, Karamursel, Izmit],
Ulah [Hungarian], Yahudi [Jewish] & Yuvacık [Izmit].

to get some historic records on peoples, Ottoman non-Muslim Societies, Ottoman Armenians, Ottoman Roums, Ottoman Jews, Hungarian Refugees, Polis Immigrants, Bulgarian Exchange Turkish Immigrants, Romanian Exchange Turkish Immigrants, Greece Exchange Turkish Immigrants, Crimean Tatars, Immigrant Gypsies, French Missionaries, Churches & Schools, Roum Orthodx Churches, Armenian Protestant or catholic Churches, Jewish Sinagogues, Roum, Armenian & Jewish Quarters for the city of Izmit and its surrounding places during Ottoman Empire & Republic of Turkey’s early years.


Akmese [Armas, Armasha] Izmit - Akmeşe [Armişe] İzmit

Tarih: 21/11/1918, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 37.23..5, İzmit'teki Armişe (Akmeşe) Yetimhanesi’ndeki Ermeni Çocuklar’ın Patrikhane'ye teslim edildiği.


Armenians Izmit- Ermeniler İzmit

Tarih: 24/L /1328 (Hicrî) [28.10.1910], Dosya No:424, Gömlek No:1328/L-15, Fon Kodu: İ..HR., Amerikan Bord Misyoner Cemiyeti'ne aid İzmit'e tabi Bahçelik karyesindeki Mekteb muallimlerine mahsus ebniyenin vergiden muafiyeti.

Tarih: 13/Ca/1331 (Hicrî) [20.02.1913], Dosya No:160/-2, Gömlek No:4, Fon Kodu: DH.İD.., İzmit sancağı Bahçecik nahiyesinde mukim Amerikan Mektebi müdürü İngiltere tebeasından Doktor Dopren Çembirs'ın Dut Bahçesi'ne bazı şartlar dahilinde bina inşa edebileceği.

Tarih: 30/08/1915, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 35.6..6, İzmit'te Maraşyan Karabet Efendi'den metruk binanın Adliye Dairesi’ne verilmesi.

Tarih: 11/11/1915, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.10, Yer No: 1.1..16, Luyen Kara Vekilyan'ın İzmit'te oturan akrabası Ermenak Serapyan'a emval-i metrukesinden mal verilmesine dair dilekçe gönderdiği.

Tarih: 14/12/1915, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 7.5..2, İzmit - Bahçecik'te iskan edilen muhacirlerin tohumluk zahire isteği.

Tarih: 0/0/1916, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 8.7..8, Selanik Vilayeti Vodine Kasabası muhacirlerinden Ruşen Paşazade Naci Bey'in İzmit'in Bahçecik Nahiyesi’nde iskan olunması.

Tarih: 19/01/1916, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 9.21..3, “Ermenilerin Tehciri” üzerine “metruk kalan İzmit'teki emval-i metrukenin muhacirlere dağıtılması”.

Tarih: 17/08/1916, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.74, Yer No: 64.6..14, Dahile sevk olunmak üzere İzmit'e gönderilen Ermeniler ile diğer şahısların iaşe ve sevk masraflarının ödenmesi.

Tarih: 06/12/1916, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 9.17..9, Mezbüre Hanımın Bahçecik'te iskan edilmek üzere eline verilip İzmit'e gönderildiğine dair bir kaydın bulunup, bulunmadığının tahkik edilmesi.

Tarih: 18/04/1917, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.14, Yer No: 73.4..5, İzmit ve civarı halkından olan kimsesiz Ermeni çocuklarının Balıkesir Darüleytamı'na gönderilmesi.

Tarih: 18/10/1917, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 11.31..20, İzmit - Bahçecik'te kardeşi Ahmet Bey'le müştereken ikamet eden Şerife Ulviye Hanım'ın aynı ev hakkındaki anlaşmazlıklarının mahalli yargı mercilerince halledilmesi.

Tarih: 25/11/1918, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 13.42..1, Sürgün’den İzmit'e dönen Ermeniler’in durumlarına göre gerekli işlemlerin yapılması.

Tarih: 18/03/1919, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.74, Yer No: 68.38..15, İzmit'deki Arap, Rum ve Ermeniler için gönderilen havalename.

Tarih: 30/04/1919, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 13.47..2, İzmit'ten Tehcir edilen şahıslara ait olup, Muhacirin ve Mültecilerin İskanı’na verilen emval-i gayr-i menkullerine ait kira bedellerinin, muhacirin tahsisatından ödenmesi.

Tarih: 13/05/1920, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 15.58..5, İzmit tüccarlarından Aleks Balutyan'ın Tehcir sırasında satılan emval-i metruke bedelinin gönderildiği.

Tarih: 16/10/1923, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 16.67..23, Harb-i Umumi’de İzmit'in Bahçecik Nahiyesi’ne geçici olarak yerleşen Lazistan Mültecileri’nden Hasan Hilmi ve arkadaşlarının buralarda kendilerine emval-i metrukelerden arazi verilmesine dair istekleri.

Tarih: 03/09/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 19.93..6, İzmit -Bahçecik'deki muhacirlerin iskan müdürü tarafından tehdit edildiğinin araştırılması.

Tarih: 14/11/1926, Sayı:, Dosya: 8817M, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 99.639..18, Eski İzmit muhasebecisi Agop Kalfayan'ın tekrar yurda dönmesine izin verilmesi isteği.

Aslanbey [Arslanbeg] District Izmit - Aslanbey İzmit

Tarih: 16/10/1917, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 11.31..11, İzmit - Arslanbey Köyü arazisinde Şumnu Muhacirleri’ne tahsis edilen yerlere Trabzonlu Mülteciler’in tecavüzünün vaki olmadığı.


Aya Panteleymon, St. Panteleon, Izmit - Aya Pandelmon, İzmit

Tarih: 10/Za/1274 (Hicrî), [22.06.1858, Salı], Dosya No:72, Gömlek No:4333, Fon Kodu: C.. ADL, İzmit kasabası dışında Aya Pandelmon namındaki ve sair bir çok yerlerdeki harab kiliselerinin yazılı şart ve kayıdlarla tamirlerine müsaade olunduğu. g.tt

Tarih: 01/M /1316 (Hicrî), [21.05.1898],Dosya No:139, Gömlek No:5, Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Rus Sefiri Nelidof'un İzmit'teki Rum manastırını ziyareti ve Dersaadet'e dönmesi.

Tarih: 22/10/1948, Sayı:, Dosya: 3.BÜRO, Fon Kodu: 490..1.0.0, Yer No: 598.69..2. Yenidoğan Camii Yaptırma Derneği'ne yardım edilmesi.


Bahcecik Immigrants Izmit - Bahçecik Muhacirleri İzmit

Tarih: 14/12/1915, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 7.5..2., İzmit - Bahçecik'te “iskan edilen muhacirler”in tohumluk zahire isteği.

Tarih: 20/09/1915, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 35.6..20, İzmit -Bahçecik'te bulunan “Fabrika Malları”nın nakli hususunda yeni neşrolunacak tasfiye kanununun beklenmesi.

Tarih: 11/10/1934, Sayı: 2/1398, Dosya: 132-140, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 48.69..16, İzmit'in Bahçecik bucağından Mehmet oğlu Zihni'ye satılacak tarla hakkında kararname.

Tarih: 17/04/1935, Sayı: 2/2348, Dosya: 69-122, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 53.28..4, Prof. B. Granigg ile Kirk'e İzmit ve Bahçecik Yasak Bölgeleri’nde bitümlü şist madeni arama izni verilmesi.


Derbend Town Izmit - Derbent [Derbend] İzmit

Tarih: 15/06/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 41.49..17, Kocaeli'nin Pelitözü ve Derbend köylerinde inşa edilecek evler için muhacirlere yapılacak yardımın İzmit Mıntıkası Muhasebeciliği'ne tebliğ edildiği.


Greek Turkish Exchange Immigrants - Yunanistan Mübadil Muhacirleri

Tarih: 23/03/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.14, Yer No: 76.29..11. İzmit'ten Selanik'e hareket eden Sulh Vapuru'na Samsun'a gideceklerin bindirilmesi.

Tarih: 27/03/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 17.80..4, [Yunanistan] Drama'nın Nursetli, Şimşirli, Zagriç köylülerini İzmit'e ve Karamanlı, Bucak, Himmetli, Bektaş köylülerini de Mudanya'ya göndermek istemeyen Drama Tali Komisyonu'nun ikaz edilmesi.

Tarih: 01/04/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.14, Yer No: 76.30..13. Drama'dan trenle gelen Arif oğlu Ahmet'in İzmit'te bulunan oğlu Mehmet'in yanına sevkinin tebliği.

Tarih: 05/04/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 17.81..3, Mübadele suretiyle [Yunanistan] Drama ve İskeçe'den gelerek İzmit ve köylerine iskan edilen muhacirlerin kullandıkları arazilerin durumu.

Tarih: 08/04/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 17.81..14, [Yunanistan] Selanik'ten İzmit ve Samsun havalisine gelecek muhacir nakliyatı ile ilgili şifreli telgraf.

Tarih: 19/04/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.14, Yer No: 76.30..20. Nilüfer Vapuru'yla İzmit'e gelen Dramalı Ali eşi Esma'nın hastalanarak hastaneye kaldırıldığı.

Tarih: 22/04/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 18.82..24, [Yunanistan] Drama muhacirlerinden Abdulkadir oğlu Recep ve biraderi Hüseyin'in, İzmit'te iskanları.

Tarih: 24/04/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 18.82..26, İzmit'te Ahmet Kemal'in iskan edildiği emval-i metrukeye ait haneye yerleşen Topçu Kaymakamı İsmail'in haneyi tahliyesi.

Tarih: 24/05/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 18.84..11, [Yunanistan] Dramalı Molla Hüseyin oğlu Hafız Mustafa ve damadı ile aile fertlerinin İzmit'e gittikleri.

Tarih: 13/10/1924, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 19.97..4. Kocaeli'nin Gündoğdu köyüne sevkedilen Drama Muhacirleri’nin hane inşa edemediklerinden, iktisaden yardım yapılması. [Kocaeli’nin Gündoğdu [Muhaliç] Köyü’ne gönderilen Dama Göçmenleri’nin ev yapamdıklarından, maddi yardım yapılması; Çeviri: Erkan Kiraz. http://www.devletarsivleri.gov.tr].

Tarih: 01/11/1925, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 46.81..2, İzmit'te mukim Drama mübadillerinden Ramazan oğlu Ali Osman'ın iskan hakkından feragat ettiği için kendisine hane verildiği.

Tarih: 05/05/1925, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 44.70..2, İzmit'e bağlı Yeniköy'de iskan edilen Drama muhacirlerinden muhtaç olanlara hane inşaa edilebileceği.

Tarih: 09/02/1926, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 47.88..6, İzmit'te mukim Selanik mübadillerinden Hacı Hasan oğulları Ahmet, Halil ve Mustafa'nın oradaki mallarına ait tapu senetlerinin gönderildiği.


Gypsies Izmit – Çingeneler [Kıpti] İzmit

Tarih: 18/06/1925, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 45.73..7, Gümüşhane'de “sepet örmek”le iştigal eden Kıpti Muhacirler’in İzmit ve havalisine sevk edildiği.

Tarih: 23/08/1925, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.14, Yer No: 77.36..6, Trabzon'daki Kıptilerin İzmit'e sevkleri.

Tarih: 18/02/1926, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No: 47.88..21, İzmit'in Kozluk Mahallasi’nde meskun Siroz Kıptileri’ne Agasyon Çiftliği'nden arazi verilmeyeceği.


Hungarians – Izmit Seka Pulp & Paper Factories – Macarlar – İzmit Seka Kağıt Fabrikası

Tarih: 15/11/1938, Sayı: 2/9915, Dosya: 243-354, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 85.98..7, Macar tebasından Lorenz German'ın İzmit Selüloz ve 2. Kağıt Fabrikası inşaatında çalıştırılması ve adı geçen yere girmesine izin verilmesi.

Tarih: 10/05/1940, Sayı: 2/13435, Dosya: 243-525, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 91.43..15, Macar uyruklu 2 montörün İzmit Selüloz Sanayi müessesesinde çalıştırılması.

Tarih: 15/07/1941, Sayı: 2/16195, Dosya: 243-580, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 95.60..20, Macar ve Yugoslav uyruklu 6 yabancının Sapanca-İzmit su isalesi tulumba montajında çalıştırılmalarına izin verilmesi.

Tarih: 16/07/1943, Sayı: 2/20312, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 102.53..18, Macar uyruklu Faranç Tömpe'nin [Faranc Tömpe, Ferenc Tömpe] İzmit Selüloz Fabrikası'nda çalıştırılması.

Tarih: 11/10/1943, Sayı: 2/20734, Dosya:, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 103.74..19, Macar uyruklu Uzman Etienne Erdös'ün [] İzmit 2. Kağıt Fabrikası'nda çalıştırılmasına izin verilmesi.


Karatepe Town Izmit - Karatepe Köyü İzmit

Tarih: 01/06/1929, Sayı:, Dosya:, Fon Kodu: 272..0.0.11, Yer No: 24.129..8, İzmit'in Karatepe Köyü’nden Kartal'a giderek birer hane işgal eden Şimşirli ve Nusretli Mübadiller’inin sayısı ve mali durumlarının bildirilmesi.


Romanian Turkish Immigrants - Romanya Mühacirleri [Romanya Göçmenleri]


Tarih: 08/02/1927, Sayı:, Dosya: 8128, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 81.530..7, “Romanya Muhacirleri”nin Ankara'ya bağlı Polatlı kazası Alikulan Çiftliği’nde iskan edildikleri.

Tarih: 11/07/1932, Sayı:, Dosya: 9765, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 116.809..3, Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelecek “Muhacirler”.

Tarih: 13/12/1932, Sayı:, Dosya: 8140, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 81.530..20, Romanya'dan gelen “Muhacirler’in İskanı”.

Tarih: 17/02/1935, Sayı:, Dosya: 8145, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 81.531..4, Romanya'dan Türkiye'ye gelecek “Muhacirler için alınacak tedbirler”.

Tarih: 06/07/1937, Sayı:, Dosya: 102157, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 123.879..7, “Mübadiller”e verilen “Tasfiye Kuponları”na yapılacak işlem hakkında 1771 sayılı Kanun'un 12. maddesinin açıklanması.

Original Ottoman Empire & Republic of Turkey Archives [It is in Turkish Language], if requested and wished might be reached on official site of http://www.devletarsivleri.gov.tr/source.cms4/index.asp?wapp=anasayfa. Email: The Catalog Search Page: katalog@devletarsivleri.gov.tr.

© Copy Righted To Erkan Kiraz. All Rights Reserved. Edited, arranged & done by Erkan Kiraz, Alikahya, Izmit, Turkey on Dec 29, 2008.

For whatever aims they could not be copied, recopied, distributed, redistributed, used or reused on any written documents, texts, undergraduate certificates, bachelor's degrees, bachelor's levels, books or in any kind of digital or electronically environments & media, either they are regarded as profit-gaining or non-profit gaining or educational purposes.

© Copyright 1999-2000-2009.
http://erkankiraz.blogspot.com/. Pictures, Documents, Materials, Stories, Otoman Archives, Turkish Republic Archives or Other Information & Knowledge in this page may not be reproduced in any form without expressed written permission from Erkan Kiraz, nor may it be sold or otherwise transferred to a third parties. Mr. Erkan Kiraz, Email: erkankiraz@yahoo.com provides all those stories at http://erkankiraz.blogspot.com/.